Class: shuffleArray

shuffleArray()

"Inside-out" implementation of Fisher-Yates shuffle